Businesscase Light

De Businesscase light is een instrument om de kansen en de sterke kanten van innovatie en verbeteringen systematisch in kaart te brengen. Het doel is jezelf een spiegel voor te houden en om overzicht te krijgen over de haalbaarheid van een plan.

Wanneer je wilt innoveren of veranderen heb je een realistisch beeld nodig van de kansen en wil je een gedegen voorbereiding van de invoering. Er zit immers veel kaf onder het koren en de invoering alleen al kost vaak veel tijd en energie. Een goede voorbereiding is het halve werk en kan je zowel behoeden voor mislukkingen, als de kans op succes groter maken. De Businesscase Light is een checklist die ontwikkeld is om stap voor stap na te gaan welke kansen en belemmeringen er zijn en wat er bij de invoering komt kijken. De Businesscase Light werkt als een systematische checklist met vragen, een ordening met steeds een verwijzing naar meer achtergrondinformatie of verdere verdieping.

Doelstelling

  1. Met de Businesscase Light wordt meer systematisch inzicht verkregen in: de kansen en belemmeringen van nieuwe producten / processen in de directe uitvoering van de zorg thuis;
  2. in kwalitatief en kwantitatief opzicht, voor wat betreft de kosten en baten en de noodzaak van organisatorische aanpassingen bij implementatie en borging op de langere termijn.

Voor wie?

De Businesscase Light is een instrument dat gebruikt kan worden door wijkverpleegkundigen die een vernieuwing, verbetering of procesaanpassing (het ‘idee’) zo goed mogelijk op waarde willen schatten. In die zin past het bij de nieuwe rollen en de grotere verantwoordelijkheid van wijkverpleegkundigen. Belangrijk is dat je de huidige situatie goed kent en zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk antwoord geeft op de vragen in de checklist. Het gaat er immers om jezelf een ‘spiegel’ voor te houden. Om die reden heeft het soms de voorkeur om de lijst met meerdere personen in te vullen of om de antwoorden op de lijst eerst afzonderlijk in te vullen en dan gezamenlijk te bespreken.

 

Totaalpakket

De Businesscase Light is een exceldocument met meerdere werkbladen. Je kunt hem ‘simpel’ gebruiken: als korte checklist om te onderzoeken of je innovatie haalbaar is (werkblad 1). Je kunt ook wat gedetailleerder in je innovatie duiken en kijken wat nodig is voor invoering, wie er voor- f nadeel van heeft en of het in jouw invloedssfeer ligt (werkblad 2). Vervolgens kun je een plan van aanpak maken met bijvoorbeeld het AktieBlok of zelfs gaan berekenen hoeveel jouw innovatie oplevert (werkbladen 3-6). Op het laatste werkblad vind je een groot aantal links waar je meer informatie kunt vinden.

Om je te helpen het instrument te gebruiken hebben we ook een toelichting gemaakt. Om je innovatie goed over het voetlicht te krijgen bij bijvoorbeeld je manager hebben we ook een powerpointpresentatie voor je gemaakt, die je kunt aanpassen op jouw innovatie.