ZelfRedzaamheidsRadar +

Het bevorderen van zelfredzaamheid is een speerpunt voor de gezondheidzorg in het algemeen en voor Laurens Thuiszorg in het bijzonder. In een eerder project heeft men dit o.a. door inzet van eHealth gedaan (Zoveel mogelijk alles zelf blijven doen!).

Een volgende stap wordt in dit project gezet. Doel van dit project is tweeledig:

  • vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt door hem meer inzicht te bieden in zijn eigen mogelijkheden en wensen;
  • vergroten van de vaardigheden van zorgverleners om samen met de cliënt op zoek te gaan naar wat hij belangrijk vindt en te kijken hoe dat ondanks beperkingen een plek krijgt in zijn leven.

Cliënten worden tijdens de indicatiestelling gemotiveerd om de door LOCOmotion ontwikkelde ZelfredzaamheidsRadar (ZRR) in te vullen. Zij krijgen uitleg van de wijkverpleegkundige over het doel en ontvangen een informatiebrochure. Als dat nodig is wordt ook de mantelzorg betrokken. Is het zelf invullen lastig kan de wijkverpleegkundige ook de zorgcoördinator of eerstverantwoordelijke zorgverlener vragen samen met de cliënt de ZRR in te vullen.

De ZRR is een instrument waarmee de cliënt op 15 domeinen zichzelf scoort: wat gaat goed en wat gaat minder goed? Dit zijn domeinen als wassen en aankleden, eten en drinken, maar ook mobiliteit, vrijetijdsbesteding, leervermogen, etc. Door hierover na te denken krijgt hij inzicht in de eigen mogelijkheden, maar vooral ook in wat hij belangrijk vindt in zijn leven. Bovendien krijgt hij zo meer zeggenschap over de invulling van zijn leven en van de zorg die hij krijgt.

Nadat de cliënt de ZRR heeft ingevuld gaat de zorgcoördinator of eerstverantwoordelijke zorgverlener met hem in gesprek.  In dit gesprek wordt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid gefocust op wat de cliënt nog wel kan en wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven: wat geeft zijn leven glans? Hoe kunnen zorgverleners de cliënt ondersteunen dit ook mogelijk te maken? We noemen dat het ‘Positieve gesprek’, waarin naast aandacht voor ADL nadrukkelijk ook aandacht is voor welzijn. De naam van het project is dan ook ZRR+.

 

In het project worden zorgverleners getraind in het voeren van dit gesprek en wordt in teams gereflecteerd op het bevorderen van zelfredzaamheid. Hoe voer je dat positieve gesprek? Wat gaat goed en wat vind je lastig? Wat wil je nog leren om dat gesprek te voeren? Er worden verschillende ondersteunende leermiddelen ontwikkeld, zoals films, e-learning, etc.

Het project is in 2021 voorbereid en wordt in 2022-2023 uitgevoerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over ZelfRedzaamheidsRadar +

Andere VKI projecten