Indicatoren voor verwijzing naar activerende interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers

Onlangs is opnieuw een artikel gepubliceerd van enkele VitaDem-onderzoekers, ditmaal in ‘Aging & Mental Health.’

Hieronder volgt een korte samenvatting van het artikel:

Een van de gevolgen van dementie is het steeds minder uit kunnen voeren van dagelijkse activiteiten. Gecombineerde activerende interventies ondersteunen zowel mensen met dementie als mantelzorgers om hun activiteiten te behouden. Voor een individuele, persoonsgerichte benadering hebben verwijzers inzicht nodig in de mate waarin specifieke interventies aan kunnen sluiten op individuele behoeften, kenmerken en voorkeuren van een cliëntpaar. Het doel van deze studie is een set van indicatoren te ontwikkelen voor drie psychosociale, gecombineerde interventies: EDOMAH, Plezierige activiteitenmethode en Bewegingsinterventie met mantelzorgondersteuning.

De ‘RAND Appropriateness Method’ is gebruikt. Deze methode richt zich op het bereiken van consensus bij een panel van experts op basis van indicatoren. In een kwalitatieve studie waren 5 factoren gevonden, die omgezet zijn in 31 concept-indicatoren. Een panel van 12 artsen en casemanagers, experts in de zorg voor mensen met dementie, scoorden de mate waarin deze indicatoren voor hen herkenbaar waren in hun praktijk op een 9 puntsschaal. Indicatoren waarvan de mediaan-score in het hoogste 3-punts- segment lag werden als herkenbaar beschouwd. 

18/31 concept-indicatoren (58%) waren herkenbaar bij 75%-90% van de cliënten van de panelleden. Voor nog 3 indicatoren die zich richten op de voorkeur voor sportieve en sociale activiteiten gaven de panelleden aan deze wel op te nemen in assessments, hoewel er geen consensus was over de herkenbaarheid op basis van de scores. De overige indicatoren waren niet goed herkenbaar in de klinische praktijk. 

De geselecteerde indicatoren bieden verwijzers aanwijzingen voor het kiezen van interventies, en houvast om deze in een proces van gezamenlijke besluitvorming te bespreken met een cliëntpaar. Daarmee dragen zij bij aan een persoonsgerichte benadering. 

Het artikel is hier te vinden.

‘Indicators to estimate the appropriateness of activating interventions for people living with dementia and for their informal caregivers. (Indicatoren om de geschiktheid in te schatten van activerende interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.)’

Netta Van’t Leven, Eva Van der Ploeg, Jacomine de Lange & Anne Margriet Pot (2017): Indicators to estimate the appropriateness of activating interventions for people living with dementia and for their informal caregivers, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2017.1358353 E: m.a.van.t.leven@hr.nl