Zorgverzekeringswet

Algemene informatie
Aanspraak wijkverpleging/indicatiestelling
Eerstelijns Verblijf
Pgb en Zvw

Algemene informatie

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Dit heet ‘de aanspraak wijkverpleging’. Er geldt geen eigen risico voor de cliënt. De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar.

Meer informatie over de Zorgverzekeringswet

Aanspraak wijkverpleging/indicatiestelling

De indicatie voor zorg voor je cliënt uit de aanspraak wijkverpleging wordt gesteld door de wijkverpleegkundige. In principe moet dit een niveau 5 verpleegkundige zijn. Aangezien er een tekort is aan hbo-opgeleide verpleegkundigen is er door ActiZ, BTN en V&VN een overgangsperiode (2015-2017) ingevoerd. In deze periode mogen ervaren mbo-opgeleide verpleegkundigen tijdelijk indiceren. Waarschijnlijk wordt deze periode verlengd. Voorwaarden zijn dat de mbo-verpleegkundige expert is in de wijk, 24 uur per week werkt en gestart is met de opleiding tot Hbo Verpleegkundige. Er kunnen aan deze overgangsregeling geen rechten worden ontleend. Meer informatie:

Normenkader verpleegkundige indicatiestelling

Overgangsregeling indicatiestelling

Voor wijkverpleging is er geen verwijzing van de huisarts nodig. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de cliënt – en eventuele mantelzorg – welke zorg noodzakelijk is (indicatiestelling). De wijkverpleegkundige bespreekt met de cliënt wat hij zelf nog kan, wat de mantelzorg kan en welke professionele verpleging en verzorging nodig is. Die professionele zorg wordt dan door het team wijkverpleging gegeven. Dat team bestaat uit één of meerdere wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg uit de Zvw. Als de zorgbehoefte wijzigt, doet de wijkverpleegkundige een herindicatie en past ze de zorgafspraken en het zorgplan aan.

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die de cliënt thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. Maar ook het coördineren van zorg, coaching bij zelfmanagement en individuele, zorggerelateerde preventie. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft zorg of regelt dat zorg door het team wijkverpleging gegeven wordt. Bijvoorbeeld medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast bekijkt de wijkverpleegkundige welke andere ondersteuning nodig is op het gebied van welzijn en wonen en helpt de cliënt en mantelzorg om deze ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Eerstelijnsverblijf

Onder de Zvw valt ook het eerstelijnsverblijf. Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.  Bijvoorbeeld omdat de patiënt herstelt van een behandeling in het ziekenhuis, of omdat hij/zij zorg nodig heeft tijdens de laatste levensfase. Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing. Dit heet ‘eerstelijns verblijf’ of kortdurende zorg:

 • een kortdurende opname voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis;
 • patiënt keert weer snel terug naar huis;
 • de indicatie is 3 maanden geldig.

De tijdelijke opname wordt betaald uit de basisverzekering.

Meer informatie over eerstelijns verblijf.

Pgb en Zvw

Wil een cliënt zelf bepalen wie hem of haar verzorgt? Dan is een persoonsgebonden budget (Pgb) de oplossing. Een PGB kan de cliënt zelf aanvragen bij de zorgverzekeraar en bestaat uit geld waarmee de cliënt zelf hulp inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt ook onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het wordt daarom ook wel een ‘Zvw-budget’ genoemd. Of een ‘pgb verpleging en verzorging’ (pgb vv). Met een Zvw-budget kan de volgende zorg ingekocht worden:

 • wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis;
 • intensieve kindzorg (IKZ) – IKZ bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Voorwaarden pgb wijkverpleging (dat is weer anders dan ‘Pgb verpleging en verzorging’)

 • een indicatie van een wijkverpleegkundige (voor intensieve kindzorg van een kinderverpleegkundige);
 • zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden;
 • zorg is nodig op verschillende plaatsen: bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk of op andere locaties;
 • zorg is die moeilijk vooraf in te plannen: bijvoorbeeld bij hulp op afroep;
 • zorg is die 24 uur per dag nodig;
 • bij zorg van vaste zorgverleners, of vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen;
 • de cliënt moet ook – alleen of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger – een budgetplan kunnen maken en het pgb kunnen beheren (zoals contracten met zorgverleners afsluiten, zorg plannen, zorgverleners aansturen),

Het pgb wordt aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie.

Meer informatie over pgb

10 vragen over het indiceren van een pgb

 

 

 

De informatie op deze pagina is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts, informatie van de rijksoverheid, www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruik gemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren.