Wet langdurige zorg

Algemene informatie
Indicatiestelling/urenplafond
Eigen bijdrage
Zorg thuis vanuit de Wlz
Volledig Pakket Thuis
Modulair Pakket Thuis
Persoonsgebonden Budget (pgb)

Algemene informatie

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze zorg kan in een instelling of thuis gegeven worden. De Wlz wordt uitgevoerd door het Zorgkantoor.

Dit valt onder de Wlz:

 • Verblijf in een zorginstelling. Met een Wlz-indicatie  krijgt de cliënt de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kan Wlz-zorg ook thuis gegeven worden;
 • Persoonlijke verzorging en verpleging. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen;
 • Medische zorg.  Bijvoorbeeld behandeling van een aandoening of een beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog;
 • Dagbesteding, bijvoorbeeld in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap;
 • Vervoer naar de plek van behandeling. Zoals vervoer naar het ziekenhuis.
 • Hulpmiddelen. Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Indicatiestelling/urenplafond

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Een cliënt komt mogelijk in aanmerking als hij/zij intensieve zorg (24 uurs zorg) in de directe nabijheid of 24 uurs toezicht  nodig heeft. Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg. Hoeveel zorg iemand krijgt is afhankelijk van de zorgzwaarte. Het CIZ bepaalt in welk ‘zorgprofiel’ de cliënt past. In dat zorgprofiel staat welke zorg de cliënt nodig heeft en om hoeveel uur het gaat.

Het maximaal aantal uren dat een cliënt mag krijgen volgens het zorgprofiel wordt ook wel het urenplafond genoemd. In het onderzoek van VKI, en ook in het onderzoek van het tv-programma De Monitor, wordt aangegeven dat voor thuiswonende cliënten dit urenplafond kan leiden tot een zogenaamde ‘zorgval’. Hiermee wordt bedoeld dat het totaal aantal uren dat vanuit de Zvw en Wmo gefinancierd wordt vaak hoger is dan het urenplafond van de Wlz. Cliënten krijgen in de Wlz minder zorg, terwijl hun zorgbehoefte hoger is geworden.  Lees hiervoor ook de blog van Robbert Huijsman.

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De indicatie voor Wlz wordt daarom eenmalig gesteld en er hoeft geen herindicatie plaats te vinden. Cliënten en hun mantelzorgers kunnen wel een herindicatie aanvragen als ze de indruk hebben dat de zorgvraag is veranderd. Dan wordt echter niet de toegang tot de Wlz heroverwogen, alleen het zorgprofiel wordt indien nodig aangepast. Met toestemming van de cliënt kan ook de zorgverlener een herindicatie aanvragen.

Meer informatie over indicatiestelling

Aanvragen Wlz-indicatie

Eigen bijdrage

De Wlz kent een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt ook de rekening. Als de cliënt thuis woont is de eigen bijdrage lager dan wanneer de cliënt opgenomen is in een zorginstelling.

Meer informatie over de eigen bijdrage van de Wlz

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Zorg thuis vanuit de Wlz

Door de Wlz gefinancierde zorg kan een cliënt zowel in een instelling als thuis ontvangen. Dat kan op drie manieren: via een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT) en een Persoonsgebonden Budget (Pgb). Ook als er nog geen plek in het verpleeghuis is en de cliënt op een wachtlijst staat is het mogelijk dat de cliënt thuis zorg krijgt, dat noemen we ‘overbruggingszorg’. Die overbruggingszorg wordt geregeld door het verpleeghuis van keuze of door het Zorgkantoor.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Als de cliënt thuis wil blijven wonen, maar wel intensieve zorg in de nabijheid c.q. 24 uurs toezicht nodig heeft kan dat via een Volledig Pakket Thuis (VPT). De cliënt ontvangt dan alle zorg die hij ook in een instelling zou krijgen. Dit wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat om zorg, zoals beschreven in het door het CIZ geïndiceerde zorgprofiel, inclusief eten, drinken, schoonhouden van de woonruimte en dagbesteding. De cliënt betaalt zelf de kosten voor huisvesting, de gebruikelijke eigen voorziening (was, energie, etc.) en de laatste zorg na overlijden. Daar staat tegenover dat de eigen bijdrage lager is dan wanneer de cliënt in een instelling zou verblijven.

Alle zorg wordt door één zorgaanbieder geleverd. De cliënt maakt afspraken met de zorgaanbieder over welke zorg hij/zij wil, en wanneer de zorgverlener komt. Die afspraken staan in het zorgplan.

Meer informatie over het VPT

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Als de cliënt thuis wil blijven wonen, maar wel intensieve zorg c.q. toezicht nodig heeft kan dat ook via een MPT. Ook dit wordt gefinancierd door de Wlz. De cliënt krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. Met een MPT kiest de cliënt welke onderdelen van het zorgpakket hij/zij wil ontvangen. Hij kan ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij zorg zelf wil inkopen met een pgb.

Bij een MPT gaat het om zorg, zoals beschreven in het door het CIZ geïndiceerde zorgprofiel, inclusief schoonhouden van de woonruimte en dagbesteding. De cliënt betaalt zelf de kosten voor huisvesting, de gebruikelijke eigen voorziening (was, energie, etc.) en de laatste zorg na overlijden.  Daar staat tegenover dat de eigen bijdrage lager is dan als hij/zij in een instelling zou verblijven. Bij een MPT betaalt de cliënt ook zelf de kosten voor eten en drinken. Dat laatste is bij een VPT niet het geval.

De cliënt krijgt zorg van één of meerdere zorgaanbieders thuis en spreekt met hen af welke onderdelen – modules – van de Wlz-zorg hij wil afnemen. Die afspraken staan in het zorgplan.

Meer informatie over MPT

Persoongebonden Budget (pgb)

Ook binnen de Wlz kan een cliënt gebruik maken van een pgb. Hij kan dan zelf bepalen wie hem/haar helpt. Pgb wordt aangevraagd bij het Zorgkantoor. Bij een pgb sluit de cliënt zelf contracten af met zorgverleners.

Welke zorg zit in het Wlz-budget:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • logeeropvang.

Voorwaarden

 • de zorg die ingehuurd wordt moet kwalitatief goed zijn;
 • met het zorgkantoor is besproken waarom een pgb geschikt is voor de cliënt;
 • de cliënt schrijft in een budgetplan welke zorg hij inkoopt, en bij welke zorgverlener(s);
 • de cliënt sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af: een contract – de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft hierover meer informatie;
 • bij elke overeenkomst maakt de cliënt een zorgbeschrijving – het Zorgkantoor geeft meer informatie over een dergelijke zorgbeschrijving;
 • de cliënt mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor hem/haar beheert – soms is dat verplicht. Het zorgkantoor bekijkt of de aanvrager aan de hierboven genoemde voorwaarden kan voldoen en kan besluiten dat de cliënt alleen een PGB-Wlz krijgt als er iemand is die hem/haar ondersteunt. Bij ZZP VV 4 – 7 of VG 4 – 8 is het altijd wettelijk verplicht dat er iemand is die de cliënt ondersteunt bij zowel de administratieve verplichtingen als bij de regie over het zorgproces. Dit heet Gewaarborgde Hulp. De Gewaarborgde Hulp kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders of een organisatie zijn.

Meer informatie over pgb en Wlz

Informatie over SVB en pgb

Informatie SVB over zorgovereenkomst

Informatie Zilveren Kruis over zorgbeschrijving

Meer informatie over gewaarborgde hulp

 

 

 

De informatie op deze pagina is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts, informatie van de rijksoverheid, www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruik gemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren.