Veel gestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vind je allerlei vragen die aan ons gesteld zijn. Dat zijn er nu nog niet zoveel, maar als je vragen hebt kun je ze aan ons stellen en voegen wij ze toe. En we geven natuurlijk dan ook antwoord op je vraag! Suggesties voor handige links zijn natuurlijk ook van harte welkom! Mail ons op info@vankleefinstituut.nl.

Waar kan ik nog meer informatie vinden over de wetten in de langdurige zorg?
Hoe is de Medisch Specialistische Verpleegkundige Thuis vanaf 2018 geregeld?
Hoe zit dat nou bij hulp bij eten en drinken?
Wanneer valt persoonlijke verzorging onder de Wmo?

Waar kan ik nog meer informatie vinden over de wetten in de langdurige zorg?

Er zijn heel veel sites waar je informatie kunt vinden. Denk daarbij aan zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, de rijksoverheid, etc. Hieronder vind je er een aantal:

Ministerie van VWS: informatie voor zorgvragers én zorgverleners
Regelhulp; informatie voor zorgvragers en mantelzorgers van de rijksoverheid
Sociale Verzekeringsbank; informatie over pgb in de Wlz
Centraal Administratie Kantoor: informatie over eigen bijdrages
Zorgverzekeraars Nederland: informatie over de aanspraak wijkverpleging
CIZ: informatie over indicatie Wlz

Hoe is de Medisch Specialistische Verpleegkundige Thuis vanaf 2018 geregeld?

Per 1 januari 2018 stopt de MSVT-beleidsregel. MSVT wordt dan  overgeheveld van de medisch specialistische zorg naar het kader wijkverpleging. Ook (wijk)verpleegkundigen zullen te maken krijgen met deze wijziging. Vanaf 2018 zal de wijkverpleegkundige ook voor alle cliënten die voorheen op basis van MSVT in zorg kwamen de indicatiestelling doen, waarbij de  gehele context en eventuele andere problematiek in beeld wordt gebracht. De verpleegkundige zorg in het kader van de medische behandeling en de opdracht van de medisch specialist wordt daarbij  integraal overgenomen  in de indicatie.

Een aantal wijzigingen:
Vanaf 2018 zal er geen sprake meer zijn van MSVT hoog en MSVT laag complex. MSVT gaat op in verpleging (VP) of gespecialiseerde verpleging (GVP). Ook vervalt de niet limitatieve lijst van handelingen. En cliënten die voorheen via MSVT zorg ontvingen, moeten vanaf 1 januari in de doelgroepenregistratie worden meegenomen.

Wijzigingen voor Wlz-cliënten
Voor Wlz-cliënten is het belangrijk te realiseren dat wijkverpleging niet in samenloop met Wlz mogelijk is. De verpleegkundige zorg moet dan worden bekostigd uit de Wlz-tarieven. Wanneer sprake is van Wlz-cliënten die een zeer complexe medisch specialistische verpleegkundige behandeling behoeven, waarvan de kosten niet uit de integrale Wlz-tarieven kunnen worden gedekt, kunnen de kosten in onderlinge dienstverlening met het ziekenhuis vanuit het kader MSZ worden bekostigd.

Lees meer op de site van Laurens

Lees meer in de factsheet van Actiz, V&VN, NFU, ZN

Deze informatie is gebaseerd op informatie van V&VN M&G

Hoe zit dat nou bij hulp bij eten en drinken?

De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo als de cliënt hulp nodig heeft bij het eten om zelfstandig te blijven wonen, en de gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit het sociale netwerk niet voldoende is. Denk dan aan het kopen van het eten, de maaltijd bereiden,etc. De Zvw is aan de orde in meer complexe situaties, bijvoorbeeld als de cliënt hulp nodig heeft om het eten in de mond te brengen of als er is een hoog risico is op verslikken. Als de cliënt permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft wordt ook de hulp bij de maaltijden vanuit de Wlz vergoed maar alleen als onderdeel van een volledig pakket thuis (VPT). Toch is het niet altijd zo klip en klaar. Een collega verzuchtte ‘Dus het klaarmaken van eten is Wmo, het aanbieden is Wlz en de controle bij het eten is Zvw?’. Zorg dat je kunt verantwoorden wat je aanvraagt. En als je vastloopt kun je terecht bij het WMO loket, CIZ, de zorgverzekeraar of collega’s van je eigen organisatie.

Wanneer valt persoonlijke verzorging onder de Wmo?

Persoonlijke verzorging valt onder de Wmo wanneer de behoefte aan persoonlijke verzorging samenhangt met de behoefte aan begeleiding. Van belang is dat het dan niet om het daadwerkelijk wassen en aankleden van de cliënt gaat, maar om de begeleiding hierbij. Het gaat dus om cliënten die zichzelf bijvoorbeeld wel kunnen wassen en aankleden, maar daartoe aangespoord moeten worden door de begeleider, bijvoorbeeld cliënten met een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening. De persoonlijke verzorging hangt dan samen met behoud van zelfredzaamheid. Je cliënt wordt dan als het ware ondersteund bij zijn zelfredzmaanheid.

Persoonlijke verzorging valt onder de aanspraak wijkverpleging (Zvw) als er behoefte is aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.