Teamscan ViT

Het onderzoek
Resultaten
Conclusies en aanbevelingen

Bij de start van het programma Verzorgenden in Transitie is een teamscan uitgevoerd. Het doel van de teamscan was om een beeld te krijgen hoe medewerkers denken over hun werk in het licht van alle veranderingen in de ouderenzorg van dit moment, én om na afloop van het programma Verzorgenden in Transitie  te kunnen kijken of daar zaken in veranderd zijn. Met de resultaten van alle teamscans is samen met de ViT-coach bepaald aan welk thema het team gaat werken en wordt er een teamontwikkelplan gemaakt. In het voorjaar van 2018 worden deze teamscans nogmaals afgenomen en worden de resultaten van het programma geanalyseerd.

Het onderzoek

De teamscan – een online vragenlijst — bestaat uit 2 delen:

  1. 18 stellingen, waarin gevraagd wordt met een rapportcijfer (1-10) aan te geven in hoeverre men het met die stelling eens is. Hoe hoger het cijfer hoe meer men het met de stelling eens is.
  2. 10 open vragen, waarin we vragen zo concreet mogelijk te beschrijven hoe men tegen bepaalde zaken aankijkt.

In totaal hebben 200 deelnemers uit 9 teams uit 3 verschillende organisaties een uitnodiging gekregen voor de teamscan. Hiervan hebben 147 deelnemers de scan ook volledig ingevuld (74%).

Resultaten

Uit de teamscan komt naar voren dat de verzorgenden veel voldoening halen uit het zorgen voor en helpen van andere mensen. De verzorgenden hebben duidelijk passie en hart voor de zorg. Het zorgen voor cliënten maakt ze gelukkig, en dit doen ze het liefst in een prettig team waar vertrouwen heerst. Men geeft aan goed te weten wat er van hen verwacht wordt en men voelt zich inhoudelijk vakbekwaam. Ook houden de respondenten de ontwikkelingen goed bij.

Wat betreft het functioneren van het team zien we een wisselend beeld: gemiddeld scoort dat een 7, maar er worden ook onvoldoendes gegeven. Een stelling over open communicatie in het team scoort laag. Veel medewerkers geven aan niet altijd in het Zorgleefplan te rapporteren wat ze met de cliënt gedaan hebben om de gestelde doelen te bereiken.

Tussen teams zijn verschillen te zien: zo loopt het gemiddelde cijfer voor teamfunctioneren uiteen van een 6,2 tot een 7,9. Ook scoort het ene team op bijna alle stellingen lager dan het gemiddelde van de totale onderzoeksgroep, terwijl het andere team op bijna alle stellingen hoger dan gemiddeld scoort. Opvallend is ook dat er bij veel stellingen een hoge range is; de cijfers lopen uiteen van (zwaar) onvoldoende tot (zeer) positief. Zo loopt de score op de stelling ‘Wij hebben een goede (werk)sfeer in ons team en werken goed samen.’ uiteen van een 1 tot een 10.

Conclusies en aanbevelingen

De verzorgenden hebben vele veranderingen doorgemaakt. Dit zijn soms positieve zaken, bijvoorbeeld dat er meer zorg op maat geleverd kan worden en mensen langer thuis in hun eigen omgeving wonen, maar de verzorgenden geven vooral aan te worstelen met de negatieve gevolgen van de veranderingen in de ouderenzorg. Mensen komen met een complexer ziektebeeld in zorg en de fysieke en mentale werkdruk is toegenomen. Uit alle teams komt naar voren dat ze een gebrek aan tijd ervaren en dat de toegenomen administratiedruk en het personeelstekort op hen drukt. Veel verzorgenden krijgen het gevoel dat ze tekort schieten in het leveren van de zorg. Ze zouden meer willen doen, maar hebben hier niet genoeg tijd voor en kunnen zodoende niet doen wat ze het liefste doen: goede zorg leveren. Deze zaken – vaak gevolgen van de veranderingen in de ouderenzorg  –  worden gezien als onderliggende reden voor de wrijving binnen de teams. Verbeterpunten liggen met name op het gebied van sfeer, samenwerking en communicatie binnen de teams. Ook het gebruik van het Zorgleefplan (ZLP) en de onderlinge taakverdeling in het team zijn voor verbetering vatbaar. Daarnaast verdient de onderlinge verdeeldheid binnen teams aandacht.

Het gezamenlijke doel dat door veel teams wordt ervaren– het leveren van goede zorg – kan ingezet worden om samen van ViT een succes te maken. De verzorgenden werken hard en wanneer ze de tijd krijgen om de negatieve gevolgen van de veranderingen in de ouderenzorg samen met een goed communicerend en samenwerkend team aan te pakken kunnen ze veel bereiken.