Projectomschrijving

Doel

Om het handelen van studenten en professionals in situaties met mensen met verward gedrag te verbeteren zet dit project een duurzaam leernetwerk op. Het leernetwerk verbindt verschillende leerwerkplaatsen met MBO en HBO studenten van Albeda en Hogeschool Rotterdam binnen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid.
Studenten en professionals leren samen om adequate preventie, signalering en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te realiseren.

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van nieuwe handelingsstrategieën wordt de Reflectieve Case Studie als methodiek ingezet. Studenten en professionals analyseren situaties waarin zij niet wisten hoe te handelen. Zij bevragen zichzelf en elkaar kritisch over de gekozen aanpak en worden hierbij begeleid door docenten en praktijkopleiders.

Bij het zoeken naar oplossingen en de onderbouwing daarvan raadplegen de deelnemers (ervarings-)deskundigen, literatuur en kennisnetwerken.

Resultaten
De resultaten van de Case Studies worden gedeeld in bijeenkomsten van het leernetwerk en beschikbaar gesteld in een landelijke casusbank.

Nieuwe inzichten kunnen leiden tot de ontwikkeling van workshops en trainingen om de handelingsvaardigheid ten aanzien van verward gedrag verder te verbeteren.

Organisatie

Het project wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd en is een nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituten Albeda (MBO) en Hogeschool Rotterdam (HBO) en zorgorganisaties Laurens, Stichting Humanitas, en Parnassia.

Een docentonderzoeker voert de monitoring en evaluatie van het project uit en beheert de casusbank.

Door de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 stond het project noodgedwongen enige tijd on hold. In het najaar van 2020 wordt een doorstart gemaakt en gaan de studenten en professionals op de leerwerkplaatsen aan de slag met de Reflectieve Case Studies.

Eind 2021 worden tijdens een slotsymposium de resultaten gepresenteerd en wordt de volgende stap gezet naar een duurzaam leernetwerk.