Wat is Twinning?

Waarom Twinning
Wat is Twinning
Twinning Twice
Extended Twinning
Toolbox Teamleren

Waarom Twinning?

De wijkverpleegkundige moet anno 2015 over nieuwe of nog niet eerder ontwikkelde competenties beschikken. Op dit moment wordt nog onvoldoende voorzien in de eisen die de praktijk aan wijkverpleegkundigen stelt. Zo kampen praktijkorganisaties met een toenemend tekort aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen en sluiten de competenties van de al ‘zittende’ wijkverpleegkundigen onvoldoende aan bij de veranderde context. Hogeschool Rotterdam (HR) kent een (veel te) lage uitstroom van studenten naar de thuiszorg, deels veroorzaakt door onvoldoende goede stageplaatsen in het werkveld, deels doordat docenten onvoldoende kennis hebben van de huidige beroepspraktijk van de wijkverpleegkundige.

De hbo-V opleiding van Hogeschool Rotterdam heeft met ingang van het studiejaar 2015-2016 met subsidie van ZonMw een leernetwerk voor de wijkverpleging ontwikkeld in samenwerking met partners in de regio. Het leernetwerk wordt ingezet om aan vragen uit zowel de beroeps- als onderwijspraktijk te voldoen.

Wat is Twinning?

Kern van het leernetwerk wordt de continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en praktijk. Het netwerk wil een impuls geven aan de ontwikkeling en stevige positionering van het wijkverpleegkundig beroep in de Rotterdamse regio. Drie Rotterdamse thuiszorgaanbieders participeren in het leernetwerk: Laurens, Stichting Humanitas en de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam. Naast te ontwikkelen trajecten worden eerder in gang gezette interventies gebundeld en wordt zorg gedragen voor een duurzame borging door samenwerking met Van Kleef Instituut en het Kenniscentrum Zorginnovatie.

De kracht van het leernetwerk ligt in het zogenaamde Twinning-concept waarbij voor een langere periode een een-op-eenkoppeling plaatsvindt tussen hbo-V docenten en wijkverpleegkundigen. Beiden oriënteren en participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Twinning Twice

Na het succesvolle project Twinning, waarin wijkverpleegkundigen en docenten van de Hogeschool Rotterdam in elkaars beroepspraktijk hebben geparticipeerd, is 7 december 2016 het vervolgproject Twinning Twice van start gegaan. De leernetwerken worden in Twinning Twice uitgebreid met mbo-V docenten van Het ROC Mondriaan en het Albeda College. Er doen 3 zorgorganisaties mee, namelijk Careyn, Laurens en Humanitas.

Twinning Twice kent een ietwat gewijzigde opzet. Er worden twee werkgroepen gevormd. In elke werkgroep nemen drie docenten plaats (vanuit iedere orderwijsorganisatie één) en vier (wijk)verpleegkundigen (mbo en hbo opgeleid). Bezien wordt nog of ook verzorgenden deel gaan nemen. Elke werkgroep kiest een thema en belicht dit thema op zowel inhoudelijke als organisatorische kanten. Bovendien geeft elke werkgroep verdieping aan het thema teamleren. De mix van deelnemers in de werkgroepen maakt het mogelijk om de perspectieven van zorwel de docent als de professional aan bod te laten komen. De thema’s zijn:

  1. Zelfmanagement, eigen regie en participatie
  2. Gezondheidsbevordering en preventie
  3. Teamleren

Er worden in de projectperiode, die duurt tot najaar 2017, vier leernetwerken georganiseerd rond bovenstaande thema’s. In die periode ’twinnen’ de hbo- en mbo-docenten in elkaars praktijk (twee keer) en ’twinnen’ docenten en (wijk)verpleegkundigen) twee keer in elkaars praktijk.

Extended Twinning

Extended Twinning geeft in 2019 en 2020 een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning waarbij verbindingen zijn gemaakt tussen onderwijs en zorgpraktijk. Het leernetwerk zal nu een verdiepings- en verbredingsslag maken door een extra verbinding te maken met het sociaal domein. Het twinnen waarbij docenten, professionals en studenten in elkaars praktijk meelopen is een beproefde methode en blijft daarom centraal staan.

Toolbox Teamleren

Deze toolbox is een opbrengst van het project Twinning en werd ontwikkeld met én door docenten, zorgprofessionals en andere betrokkenen. In het project Twinning zijn docenten en zorgprofessionals uit de wijk voor korte of langere tijd aan elkaar gekoppeld om zo te leren in elkaars praktijk. Er ontstond  een leernetwerk waarbinnen gezamenlijk geleerd werd aan de hand van thema’s uit de wijkpraktijk. Een van die thema’s is teamleren. Het leren met je team is een actueel onderwerp. De ontwikkelingen in de zorg vragen van professionals om mee te veranderen en om nieuwe competenties te verwerven.