Handige website voor wijkanalyses gelanceerd!

Op de website Waarstaatjegemeente.nl is vanaf vandaag tot op wijkniveau te vinden hoe het staat met de gezondheidsverschillen in gemeenten en de sociaaleconomische factoren die daar een rol in spelen. Kenniscentrum gezondheidsverschillen Pharos, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) lanceren het nieuwe thema ‘Gezondheidsverschillen’ om gemeenten en zorgprofessionals te ondersteunen bij hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Bij het maken van een wijkanalyse zoek je vaak naar gegevens over de gezondheidstoestand van de inwoners van je gemeente. Door Pharos, VNG en het KING is op 23 maart een handige website gelanceerd: www.waarstaatjegemeente.nl.

De gegevens moeten gemeenten, GGD en zorgprofessionals inzicht bieden in de mate waarin gezondheidsproblemen zich per wijk voordoen. In welke wijken komen bijvoorbeeld diabetes en psychische problemen bijvoorbeeld het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? Wat is de invloed daarvan op gezondheid?

 

Voor elke gemeente staat een eigen rapport op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan niet op zichzelf, benadrukt de VNG. Ze moeten een basis vormen om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. “Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren”, aldus de VNG.

Aan het initiatief werken behalve Pharos, VNG en KING ook GGD GHOR Nederland, RIVM, Vektis en Platform31 mee.